Ordensregler for Havekolonien Kildebo

Ordensregler for Havekolonien Kildebo

ORDENSREGLEMENT:

1.


Det er ethvert medlems pligt at holde sin have samt ud til midt på vejen i ren og ordentlig stand. Havelejere med have mod Kildemarken eller mod banen skal også holde stykket på ydersiden langs hækken og ud. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes, kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden 8 dage, at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Får man bod 3 gang i træk for ikke at fjerne ukrudt ud foran hæk kan bestyrelsen efterfølgende få opgaven udført af anlægsgartner for havelejerens regning.

2.

Det er ikke tilladt at bruge sin have til opmagasinering. Der må ikke opbevares f.eks. hårde hvidevarer, cykler, knallerter, trailere og biler, som ikke er i brug. Alle former for reservedele og metalskrot er heller ikke tilladt. Ligeså er det ikke tilladt at opbevare hengemte byggematerialer i haven. Såfremt bestyrelsen skønner at dette ikke overholdes, kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden 8 dage at få forholdet bragt i orden. Ved sådan en skrivelse vil der blive pålagt en bod på 300 kr. Bliver forholdet ikke bragt i orden indenfor tidsfristen vil der blive pålagt endnu en bod på 1.000 kr. og en ny tidsfrist på 8 dage. Bliver forholdet stadig ikke bragt i orden inden tidsfristens udløb, vil der blive pålagt endnu en bod på 2.000 kr., samt en ny tidsfrist.

3.

Haven må kun benyttes til lyst- eller køkkenhave. Der må ikke holds fjerkræ, kaniner eller lignende husdyr. Hunde skal holdes i snor og ikke være til gene i kolonien.

4.

Afbrænding af alt affald er totalt forbudt, efter retningslinjer fra Ringsted kommune. Find flere informationer på https://ringsted.dk/nyheder/borger/afbraending-af-haveaffald

5.

Levende hegn er obligatorisk og skal holdes behørigt klippet både indvendigt og udvendigt og med en max bredde på 30 cm på hver side af stammen. Hækkens højde foran og mellem haverne må højest være 180 cm. Hækkene måles fra midten af hækken, der hvor stammen er sat og ikke ud fra højden ved vejen.

Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang senest den 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver der givet en bod på 300 kr. og en frist på 8 dage til at bringe det i orden. Overskrides denne frist bliver hækken klippet af en anlægsgartner for lejerens regning.

Havelejere med hæk mod Kildemarken eller mod banen skal ligeledes klippe hækken på ydersiden mod Kildemarken eller banen.

Hækaffald på vejene skal fjernes samme dag, som hækken klippes.

Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i nauerhække.

6.

Enhver have skal være forsynet med tydeligt nummer, havelåge og kasse eller rør til post. Såfremt dette ikke overholdes, kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig påmindelse om, inden 8 dage, at få forholdet bragt i orden. Såfremt dette stadig ikke er bragt i orden indenfor tidsfristen, vil havelejeren blive pålagt en bod på 300 kr.

7.

Træer skal plantes mindst 2,5 meter fra hæk. Hænger der grene ud over vejen er det havelejere pligt at beskærer disse så der minimum er 4,25 m fra vejen og op til grenene. Beboelse skal anbringes mindst 2,5 meter fra hæk. Se i øvrigt bygningsreglementet.

8.

Campingvogne må ikke forefindes i havekolonien.

9.

Vigeplads må ikke forefindes i havekoloniens hæk. Det er tilladt at etablere parkeringsplads på egen grund. Etableres en sådan parkeringsplads, skal der enten være levende hegn omkring (nauerhæk) eller hegn af træ, eller der skal etableres en låge indad og som flugter med ydrehækken mod vejen.

10.

Gravning og ophold på statsbanernes område er forbudt.

11.

Grus, sten og gødning, byggematerialer eller lignende må ikke henligge på veje og gange udover 2 dage i tidsrummet fra 1. maj til 1. oktober, 4 dage resten af året. Affaldscontainer og trailere må ikke henstå fast på vejene.

12.

Installering af brændeovn eller pejs der kræver skorsten skal ske i overensstemmelse med gældende brandvedtægter og skal godkendes af en skorstensfejer i Ringsted Kommune. Have lejeren skal have fjernet skorsten eller plomberet brændeovnene hvis de ikke er i brug og derfor ikke fremviser en attest. Ved tvivl sender vi en skorstensfejer ud på lejers egen regning, viser det sig den bliver brugt så skal have lejer betale både bod for manglende skorstens attest og for skorstensfejeren. Udgifter vedrørende godkendelse afholdes af have lejeren selv. Kopi af attesten skal afleveres seneste 14 dage efter at skorstenen er godkendt af skorstensfejeren. Rensning af skorsten skal fortages hvert andet år, og attest på rensningen skal forvises senest den 1. juni samme år, vurderingesudvalget skal have adgang til disse attester. Overtrædelse af en eller flere af disse regler koster 500 kr. i bod.

13.

Ved motorkørsel på havekoloniens område må hastigheden ikke overstige 15 km/t.

14.

Der er vandmålere på alle grunde i havekolonien, og man betaler efter forbrug. Afregning af vand sker pr. 1 maj for det forgangne år. Hvis havelågen er låst, når vi åbner for vandet, og ved aflæsning af vandmåler betales en bod på 300 kr. Aflæsning sker samtidig med lukning for vandet hvilke sker lørdag i uge 42.

Hvis der er problemer med en vandmåler, skal havelejeren straks kontakte bestyrelsesmedlemmet, som har ansvaret for vand, og denne vil afhjælpe problemet.

Vandmålerne er foreningens ejendom og må ikke fjernes eller ændres på af medlemmerne. Hvis en havelejer fjerner eller ændrer på, hvordan vandmåleren er sat op, betales en bod på 500 kr.

15.

Bestyrelsen står for udlejning af klubhuset.

16.

Der bliver opkrævet haveleje hver den 1. i måneden. Der opkræves et gebyr på 300 kr. + påløbende udgifter ved for sen betaling. Det er havelejerens eget ansvar at påse, at de modtager en regning.

17.

Badebassiner større end 200 liter er forbudt i haverne.

18.

Bilvask i havekolonien er ikke tilladt.

19.

Enhver klage uanset art skal tilsendes skriftlig til formanden, der herefter fremlægger den for bestyrelsen. Er klageren ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan man anke afgørelsen på næste generalforsamling.

20.

Der kan kun meldes afbud til pligtarbejde en gang. Ved udeblivelse uden afbud koster det en bod på 1000 kr.

21.

Høj musik i haven er ikke tilladt ifølge politivedtægten. Musik indendørs skal forgå for lukkede vinduer og døre.

22.

Generatorer må kun benyttes til brug af haveredskaber og til byggearbejde. Generatorer og andre støjende elementer skal begrænses og det er derfor kun tilladt at benytte disse på hverdage i tidsrummet fra kl. 9-18 og i weekender og helligdage fra 10-16. (dog må der bruges generatorer til kl. 20 i forbindelse med hækklipning de to efterfølgende weekender op til fristen for hækklipning).

23.

Nedgravning af samletank: Godkendelse fra Ringsted kommune skal fremlægges for bestyrelsen inden nedgravning af samletank kan påbegyndes, bestyrelsen skal ligeledes have en kopi fra kloakmesteren når samletanken er godkendt til ibrugtagning.

24.

Havelejeren må ikke fremleje sin have og kun låne den ud efter skriftlig aftale med bestyrelsen og i henhold til vedtægterne. Havelejeren må ikke benytte sin kolonihave til helårs bolig jf. kolonihaveloven.

Revideret maj 2024

Del siden